Художник - год. 1906, брой 2

Печата се в печатницата на Т. Пеев, София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“