Художник - год. 1909, брой 8-9

Печата се в печатница „Придворна“.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“