Модернизмите ни

Тук са публикувани научните изследвания, представени първоначално с доклади на научната конференция „Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции)“, а след това допълнени и разширени, някои от тях и преозаглавени. При подредбата им следваме структурата на научната програма на конференцията.

 

Румен Шивачев, „Екзистенциализмът в „Тъгите ни“ от Димо Кьорчев“

Евелина Джевиецка, „Модернистичните парафрази на библейския сюжет като извор за (българската) история на идеите“

Светлана Стойчева, „Боян Магесника и българския модернизъм“

Елена Азманова, „Иван Грозев. Скритата литература“

Цветанка Атанасова, „Лириката на страниците на „Хиперион”: модернизъм – контрамодернизъм”.

Вихрен Чернокожев, „В огледалото на самоиронията. Съпротивите на българската модерност спрямо модернизмите ни“

Елка Трайкова, „Модернизмите на Александър Балабанов“

Росица Чернокожева, „Българските прочити на психоанализата на страниците на „Златорог“ (Атанас Илиев, Спиридон Казанджиев, Никола Шипковенски)“

Милена Кирова, „Сладкият хюбрис: има ли женска постмодерна поезия на 90-те?“

Яни Милчаков, „Млади или модерни? Културни навеи, школски литературни теории и ученически художествени практики в края на XIX – началото на ХХ в.“

Виолета Русева, „Книгата като поле на литературноисторическото“

Поли Муканова, „Модерният читател: институционални практики (1878-1944)“

Сирма Данова, „Индивидуализъм и жизнерадост. Фигурата на Пенчо Славейков в светлината на идеологическите промени“

Пенка Ватова, „Две гледни точки към народната песен - Пенчо Славейков и Димо Кьорчев“

Сава Сивриев, „За „Индивидуализмът в нашата литература” на Димо Кьорчев“

Едвин Сугарев, „Яворов в контекста на българския модернизъм“

Миряна Янакиева, „Две маски… А всъщност една-единствена (Яворов и Бодлер)“

Валентина Маринова, „Апофатическото мълчание на модернизма: Яворов и Метерлинк“

Пламен Антов, „Мястото на езика – „Безсъници“, в развоя на българския модернизъм: един сюжет“

Надежда Цочева, „Подир сенките на облаците, знаците, ароматите...“

Николай Христозов, „Модерната европейска драма и двете драматически творби на Яворов. Някои наблюдения и паралели“

Мариета Иванова-Гиргинова, „Когато гръм удари“ – „отвъд“ ехото на Яворовите безсъници“

Ориета Антова, „Когато гръм удари“ на Яворов в контекста на европейската модерна драма, или индивидът и другите“

Цветана Георгиева, „Градът на българския литературен експресионизъм“

Андрей Ташев, „Експресионистичното отклонение на Матвей Вълев“

Биляна Борисова, „Фурнаджиев – авангардно и родно“

Владимир Игнатов, „Чайлд Харолд“ на Людмил Стоянов: между фронтовата действителност и царството на Бляна“

Михаил Неделчев, „Змейска любов и сватбени блаженства, язове и бурени, обратни домове и корен дълбоко в небето... (Хипотези за неназования, неоформен и неизявен български сюрреализъм)“

Елка Димитрова, „Модернизмът и точката на съвременността“

Морис Фадел, „Криминална литература и модерност“

Пламен Шуликов, „Импресионисти и зъболекари, футуристи и зъботехници“

Радостина Петрова, „Българските литературни програми и манифести и литературноисторическата концепция на Войчех Галонзка“

Яница Радева, „Развитието на българския театър според списание „Художник“ (1905–1909)“

Надежда Александрова, „Гео Милев и Николай Лилиев“

Мая Горчева, „Лирични хвърчащи листове” на Гео Милев (1915), или за преводимостта и проводимостта на модерната лирика в българското“

Петър Трендафилов, „Парарелигиозност в дванадесета глава на поемата „Септември“ (Г. Милев и руският авангардизъм)“

Васил Василев, „Улицата като място на превращение при немските експресионисти, Гео Милев и Асен Разцветников“

Рая Кунчева, „Очевидност и аура. Чавдар Мутафов и Валтер Бенямин“

Александра Антонова, „Чавдар Мутафов и авангардните естетики“

Александър Христов, „Измерения и пространства в романа „Дилетант“ на Чавдар Мутафов“

Иван Христов, „Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец“

Десислава Узунова, „Другият“ автор (разказът „Мрежата на дъжда“ от Владимир Полянов – творецът в търсене на смисъла)“

 

Тематичен блок „130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СИРАК СКИТНИК“

Биляна Борисова, „Сирак Скитник – от „Мир искусства“ до „Родно изкуство“

Калин Николов, „Кои са руските учители на Сирак Скитник – Добужински и Бакст“

Йордан Ефтимов, „Сирак Скитник в клинч с импресионистите“

Мария Огойска, „Аполоновският естетизъм на Сирак Скитник в текстовете му за „Демократически преглед“

Мариета Иванова-Гиргинова, Елизария Рускова, „Стил“ и „стилизация“ в театралнокритическите текстове на Сирак Скитник на страниците на сп. „Златорог“

Светлана Панчева, „Из скиталчествата на Сирака в театъра“

Надежда Стоянова, „Плакат, шаблон, клише в критическите текстове на Ч. Мутафов, С. Скитник и К. Кръстев“

Бисера Дакова, „Траяновското в поезията на Сирак Скитник“

Иван Христов, „Сирак Скитник и Аладиновата лампа“